Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prijímanie a realizácia bezpečnostných opatrení
Citácia
Bezpečnostné opatrenia sa prijímajú a realizujú na základe schválenej bezpečnostnej dokumentácie, ktorá musí byť aktuálna a musí zodpovedať reálnemu stavu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 20, Článok I
Predmet regulácie Bezpečnostné opatrenia (Paragraf 20, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd05595d061b95225fe26fa
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-20.odsek-5


Počet zobrazení: 357