Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prolongácia platného rozhodnutia o akreditácii
Citácia
Úrad môže na základe žiadosti opakovane predĺžiť platné rozhodnutie o akreditácii, ak nenastala zmena podmienok, na základe ktorých bolo rozhodnutie o akreditácii vydané. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety sa predkladá úradu najmenej šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia o akreditácii, ktoré sa má predĺžiť. Na konanie a na podanie žiadosti sa primerane vzťahujú odseky 2 až 4. Ak úrad predĺženie akreditácie uzná, vydá o tom rozhodnutie podľa odseku 4 s doložkou „predĺženie“.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Akreditácia jednotky CSIRT (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Dovolenie
Pravidlo
Dotknuté subjekty
Právo Národný bezpečnostný úrad
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa5610cdff07000169d06b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-13.odsek-5


Počet zobrazení: 412