Základné informácie o regulácii

Regulácia
Riziko
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
h) rizikom miera kybernetického ohrozenia vyjadrená pravdepodobnosťou vzniku nežiaduceho javu a jeho dôsledkami,
Legislatívna lokalizácia Článok I., Paragraf 3, písm. h)
Predmet regulácie Vymedzenie základných pojmov (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e0a7679c3e0001d5f9a3
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3


Počet zobrazení: 421