Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozsah preverovania účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení
Citácia
Prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti v rozsahu stanovenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá úrad, a to v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov po každej zmene majúcej významný vplyv na realizované bezpečnostné opatrenia a v určenom časovom intervale.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 29, Článok I
Predmet regulácie Audit (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ základnej služby
Súvisiace subjekty Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa9242477882b0001ce765e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-29.odsek-2


Počet zobrazení: 410