Základné informácie o regulácii

Regulácia
Schvaľovanie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti
Citácia
Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 7, Článok I
Predmet regulácie Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti (Paragraf 7, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Vláda Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e8c1679c3e0001d5f9af
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-7.odsek-4


Počet zobrazení: 255