Základné informácie o regulácii

Regulácia
Špecifické kritériá
Citácia
Špecifické sektorové kritériá zohľadňujú kritériá určené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 18, Článok I
Predmet regulácie Identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (Paragraf 18, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa90fb8131b7b000162b4d7
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-18.odsek-3


Počet zobrazení: 368