Základné informácie o regulácii

Regulácia
Splnomocňovacie ustanovenia týkajúce sa jednotky CSIRT a kybernetickej bezpečnosti
Citácia
Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a) podrobnosti o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky CSIRT (§ 14 písm. a)),
b) identifikačné kritériá prevádzkovanej služby CSIRT (§ 18),
c) obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (§ 20 ods. 1 a 5),
d) bezpečnostné štandardy a znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti (§ 5 ods. 1 písm. w), § 20 ods. 1),
e) identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov (§ 24 ods. 1 a 4),
f) pravidlá a rozsah auditu kybernetickej bezpečnosti a podrobnosti o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o obsahu záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti podľa (§ 29 ods. 1 až 4).
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 32, Článok I
Predmet regulácie Splnomocňovacie ustanovenia (Paragraf 32, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Jednotka CSIRT
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae230
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-32.odsek-1


Počet zobrazení: 364