Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spracovanie a analýza dobrovoľných hlásení kybernetických bezpečnostných incidentov
Citácia
Úrad spracováva a analyzuje dobrovoľné hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov v rozsahu, v akom to úradu umožňujú technické podmienky a kapacity tak, aby nedošlo k neprimeranému zaťažovaniu subjektov a neobmedzovala sa medzinárodná spolupráca.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 26, Článok I
Predmet regulácie Dobrovoľné hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov (Paragraf 26, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae22b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-26.odsek-2


Počet zobrazení: 363