Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spracúvanie osobných údajov v jednotnom informačnom systéme kybernetickej bezpečnosti na nevyhnutne potrebný čas
Citácia
Na účely riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu v rozsahu potrebnom na jeho identifikáciu a zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti úrad v záujme národnej bezpečnosti spracováva v jednotnom informačnom systéme kybernetickej bezpečnosti na čas nevyhnutne potrebný osobné údaje spôsobom podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 12, Článok I
Predmet regulácie Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov (Paragraf 12, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd042d5b0bf5f84f5bf79ac
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-6


Počet zobrazení: 400