Základné informácie o regulácii

Regulácia
Sprístupnenie jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti
Citácia
Úrad sprístupní jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti spôsobom podľa § 8 do 18 mesiacov odo dňa účinnosti toho zákona.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 34, Článok I
Predmet regulácie Prechodné a záverečné ustanovenia (Paragraf 34, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae239
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-34.odsek-1


Počet zobrazení: 353