Základné informácie o regulácii

Regulácia
Subjekty s priamymi prístupovými právami do neverejnej časti jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti
Citácia
K neverejnej časti jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti má priamy prístup v elektronickej forme v reálnom čase, v rozsahu určenom úradom alebo osobitným predpisom a na základe vecnej pôsobnosti
a) ústredný orgán,
b) jednotka CSIRT zaradená v zozname akreditovaných jednotiek CSIRT,
c) prevádzkovateľ základnej služby a poskytovateľ digitálnej služby,
d) Národná banka Slovenska,
e) Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
f) iný orgán verejnej moci rozhodnutím úradu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti (Paragraf 8, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Jednotka CSIRT zaradená v zozname akreditovaných jednotiek CSIRT
Národná banka Slovenska
Orgán verejnej moci
Poskytovateľ digitálnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Ústredný organ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8fb616d36df0001147d06
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-8.odsek-5


Počet zobrazení: 421