Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ukladanie pokút za opätovné porušenie povinností
Citácia
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená, úrad uloží pokutu až do dvojnásobku výšky súm uvedených alebo vypočítaných podľa odsekov 1 až 6.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Správne delikty (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Národný bezpečnostný úrad
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd1782a826ee5531a75853d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-31.odsek-7


Počet zobrazení: 378