Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uloženie pokuty od 300 až do výšky 1 % celkového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok poskytovateľovi digitálnej služby
Citácia
Úrad uloží pokutu od 300 eur až do výšky 1 % celkového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, najviac však 300 000 eur, poskytovateľovi digitálnej služby, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že poruší povinnosť podľa § 21 ods. 1, § 22 ods. 3, § 24 ods. 3, § 25 ods. 1 alebo ods. 2 alebo povinnosť vykonať reaktívne opatrenie na základe rozhodnutia úradu podľa § 27 ods. 5.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Správne delikty (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Správna pokuta
Dotknuté subjekty
Sankcia Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ digitálnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa926a977882b0001ce7665
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-31.odsek-4


Počet zobrazení: 452