Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uloženie pokuty od 300 do 30 000 eur poskytovateľovi digitálnej služby
Citácia
Úrad uloží pokutu od 300 eur do 30 000 eur poskytovateľovi digitálnej služby, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že poruší povinnosť podľa § 21 ods. 5, § 22 ods. 4 alebo § 23 ods. 2.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Správne delikty (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Správna pokuta
Dotknuté subjekty
Sankcia Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ digitálnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa926a977882b0001ce7666
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-31.odsek-3


Počet zobrazení: 428