Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uloženie pokuty od 300 do 30 000 eur prevádzkovateľovi základnej služby
Citácia
Úrad uloží pokutu od 300 eur do 30 000 eur prevádzkovateľovi základnej služby, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že poruší povinnosť
a) podľa § 19 ods. 2 až 4 alebo ods. 7, alebo
b) udržiavať bezpečnostnú dokumentáciu aktuálnu a zodpovedajúcu reálnemu stavu podľa § 20 ods. 5.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Správne delikty (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Správna pokuta
Dotknuté subjekty
Sankcia Národný bezpečnostný úrad
Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa9258a77882b0001ce7662
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-31.odsek-1


Počet zobrazení: 443