Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uloženie pokuty od 300 EUR až do výšky 1 % celkového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok prevádzkovateľovi základnej služby
Citácia
Úrad uloží pokutu od 300 eur až do výšky 1 % celkového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, najviac však 300 000 eur, prevádzkovateľovi základnej služby, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že poruší povinnosť
a) podľa § 17 ods. 1,
b) podľa § 19 ods. 1 alebo ods. 6,
c) prijať bezpečnostnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 5,
d) nahlásiť závažný kybernetický bezpečnostný incident podľa § 24 ods. 1 alebo odoslať neúplné hlásenie podľa § 24 ods. 5,
e) riešiť kybernetický bezpečnostný incident na základe rozhodnutia úradu podľa § 27 ods. 3, vykonať reaktívne opatrenie na základe rozhodnutia úradu podľa § 27 ods. 5 alebo oznámiť a preukázať vykonanie reaktívneho opatrenia a jeho výsledok podľa § 27 ods. 6,
f) predložiť ochranné opatrenie na schválenie alebo vykonať schválené ochranné opatrenie podľa
§ 27 ods. 8,
g) podľa § 29 ods. 1, 2 alebo ods. 4, alebo
h) vykonať opatrenie na nápravu v lehote podľa záverečnej správy o výsledkoch auditu podľa § 29.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Správne delikty (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Správna pokuta
Dotknuté subjekty
Sankcia Národný bezpečnostný úrad
Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa92597131b7b000162b501
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-31.odsek-2


Počet zobrazení: 286