Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uloženie pokuty za neposkytnutie informácií
Citácia
Úrad uloží pokutu od 300 eur do 100 000 eur tomu, kto na výzvu úradu neposkytne informácie podľa § 7 ods. 3.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Správne delikty (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Správna pokuta
Dotknuté subjekty
Sankcia Národný bezpečnostný úrad
Ten, kto na výzvu úradu neposkytne informácie podľa § 7 ods. 3 tohto zákona
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa9276477882b0001ce7669
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-31.odsek-5


Počet zobrazení: 389