Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uloženie povinnosti riešiť kybernetický bezpečnostný incident
Citácia
Povinnosť riešiť kybernetický bezpečnostný incident ukladá úrad rozhodnutím tomu, kto plní úlohy jednotky CSIRT, prevádzkovateľovi základnej služby a poskytovateľovi digitálnej služby.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 27, Článok I
Predmet regulácie Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriama povinnoť Poskytovateľ digitálnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Ten, kto plní úlohy jednotky CSIRT
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd164454647e8a804b38b8b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-27.odsek-3


Počet zobrazení: 320