Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uznávanie akreditácie jednotky CSIRT
Citácia
Úrad na základe žiadosti ústredného orgánu, ktorý má plniť úlohy jednotky CSIRT, uzná aj akreditáciu jednotky CSIRT, ktorá bola akreditovaná podľa predpisov iného štátu alebo medzinárodnej organizácie, ak je preukázateľne zabezpečené splnenie podmienok akreditácie jednotky CSIRT; podmienka podľa § 14 písm. a) sa nepreukazuje. Na konanie a na podanie žiadosti sa primerane vzťahujú odseky 2 až 4. Úrad o akreditácii vydá rozhodnutie podľa odseku 4 s doložkou „uznanie“ najviac na dobu platnosti, na ktorú bola jednotka CSIRT akreditovaná podľa predpisov iného štátu alebo medzinárodnej organizácie.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Akreditácia jednotky CSIRT (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Ústredný organ
Súvisiace subjekty Iný štát
Jednotka CSIRT
Medzinárodná organizácia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa900fa74c3fc000167b2bd
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-13.odsek-6


Počet zobrazení: 413