Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vyhlásenie výstrahy a varovania
Citácia
Výstrahu a varovanie vyhlasuje úrad prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti. Ak ide o naliehavý verejný záujem, výstraha a varovanie sa vyhlási aj prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov a na ústrednom portáli verejnej správy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 27, Článok I
Predmet regulácie Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa92049131b7b000162b4fa
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-27.odsek-2


Počet zobrazení: 401