Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vykonanie kontroly Národným bezpečnostným úradom
Citácia
Úrad vykoná kontrolu u poskytovateľa digitálnej služby, ak je dôvodné podozrenie, že poskytovateľ digitálnej služby nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 28, Článok I
Predmet regulácie Kontrola (Paragraf 28, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriama povinnoť Poskytovateľ digitálnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa9230877882b0001ce765c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-28.odsek-3


Počet zobrazení: 422