Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vylúčenie pôsobnosti správneho poriadku na konanie Národného bezpečnostného úradu podľa § 13 ods. 7, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 6, § 21 ods. 4 a § 27 tohto zákona
Citácia
Na konanie úradu podľa § 13 ods. 7, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 6, § 21 ods. 4 a § 27 sa nevzťahuje správny poriadok.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 33, Článok I
Predmet regulácie Spoločné ustanovenia (Paragraf 33, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Národný bezpečnostný úrad
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae227
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-33.odsek-1


Počet zobrazení: 405