Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vymedzenie celkového ročného obratu v zmysle § 31 odsekov 2 a 4 tohto zákona
Citácia
Celkovým ročným obratom podľa odsekov 2 a 4 sa na účely tohto zákona rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru alebo služieb bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta poskytnutá finančná pomoc. Obrat vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Správne delikty (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Európska centrálna banka
Národná banka Slovenska
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa9277377882b0001ce766a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-31.odsek-8


Počet zobrazení: 316