Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vymedzenie priestupku
Citácia
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá
a) poruší povinnosť uvedenú v § 12 ods. 1,
b) poskytla nepravdivé údaje v oznámení podľa § 17 ods. 5,
c) poruší niektorú z povinností podľa § 19 ods. 1 až 4, 6 alebo ods. 7,
d) neprijme bezpečnostnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 5 alebo
e) nepostupovala v súlade s technickými, organizačnými alebo personálnymi opatreniami prijatými prevádzkovateľom základnej služby.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 30, Článok I
Predmet regulácie Priestupky (Paragraf 30, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Fyzická osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae229
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-30.odsek-1


Počet zobrazení: 343