Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimka z povinnosti zachovávať mlčanlivosť
Citácia
Na účely konania pred orgánom verejnej moci, na účely trestného konania, oznamovania skutočnosti nasvedčujúcej tomu, že bol spáchaný trestný čin, alebo oznamovania kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti sa povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 nevzťahuje na prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby a jeho zamestnancov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 12, Článok I
Predmet regulácie Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov (Paragraf 12, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Poskytovateľ digitálnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Zamestnanec poskytovateľa digitálnej služby
Zamestnanec prevádzkovateľa základnej služby
Súvisiace subjekty Orgán verejnej moci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8ffd2fa7f3700018ec622
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-3


Počet zobrazení: 429