Základné informácie o regulácii

Regulácia
Začatie konania podľa § 13 odseku 1 zákona
Citácia
Konanie podľa odseku 1 sa začína dňom doručenia žiadosti úradu podľa odseku 2. Ak žiadosť nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa na jej doplnenie v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní. Ak žiadateľ žiadosť v stanovenej lehote nedoplní požadovaným spôsobom, úrad na žiadosť ďalej neprihliada.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Akreditácia jednotky CSIRT (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Žiadateľ o akreditáciu jednotky CSIRT
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd050a917020bad8ab32511
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-13.odsek-3


Počet zobrazení: 396