Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zaistenie kontinuity a riadenie rizík
Citácia
Na účely zaistenia kontinuity a riadenia rizík súvisiacich so zabezpečením sietí a informačných systémov, ktoré nie sú základnou službou a procesu riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, iný orgán štátnej správy a ústredný orgán v rozsahu svojej pôsobnosti zodpovedá za zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti tým, že prijíma a dodržiava vhodné a primerané bezpečnostné opatrenia podľa § 20.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 10, Článok I
Predmet regulácie Úlohy iného orgánu štátnej správy (Paragraf 10, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Iný orgán štátnej správy
Ústredný organ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa5466cdff07000169d067
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-10.odsek-1


Počet zobrazení: 388