Základné informácie o regulácii

Regulácia
Základná služba
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
k) základnou službou služba, ktorá je zaradená v zozname základných služieb a
1. závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo podsektore podľa prílohy č. 1,
2. je informačným systémom verejnej správy, alebo
3. je prvkom kritickej infraštruktúry,
Legislatívna lokalizácia Článok I., Paragraf 3, písm. k)
Predmet regulácie Vymedzenie základných pojmov (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa3b37e7d1e30001cb6208
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3


Počet zobrazení: 361