Základné informácie o regulácii

Regulácia
Základné úlohy Národného bezpečnostného úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Citácia
Úrad v oblasti kybernetickej bezpečnosti
a) riadi a koordinuje výkon štátnej správy,
b) určuje štandardy, operačné postupy, vydáva metodiku a politiku správania sa v kybernetickom priestore,
c) určuje zásady predchádzania kybernetickým bezpečnostným incidentom a zásady ich riešenia,
d) vypracúva národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti a ročnú správu o stave kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v spolupráci s príslušnými štátnymi orgánmi,
e) je národným kontaktným miestom pre kybernetickú bezpečnosť pre zahraničie a zabezpečuje spoluprácu s jednotnými kontaktnými miestami členských štátov Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
f) plní notifikačné a nahlasovacie povinnosti voči príslušným orgánom Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy a podieľa sa a podporuje vytváranie partnerstiev na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
g) zabezpečuje členstvo Slovenskej republiky v skupine pre spoluprácu a v sieti jednotiek CSIRT,
h) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky rozvíja medzinárodnú spoluprácu a sleduje vplyvy aktivít v oblasti kybernetickej bezpečnosti na zahraničnopolitické záujmy Slovenskej republiky a partnerov v rámci Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
i) spolupracuje s ústrednými orgánmi, inými orgánmi štátnej správy a jednotkami CSIRT, prevádzkovateľmi základných služieb a poskytovateľmi digitálnych služieb pri plnení úloh podľa tohto zákona,
j) spravuje a prevádzkuje jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti,
k) na základe oznámenia ústredného orgánu, prevádzkovateľa základnej služby, poskytovateľa digitálnej služby alebo z vlastnej iniciatívy určuje
1. základnú službu a zaraďuje ju do zoznamu základných služieb,
2. digitálnu službu a zaraďuje ju do zoznamu digitálnych služieb,
3. poskytovateľa digitálnej služby a zaraďuje ho do registra poskytovateľov digitálnych služieb,
4. prevádzkovateľa základnej služby a zaraďuje ho do registra prevádzkovateľov základných služieb,
l) vedie a spravuje
1. zoznam základných služieb,
2. register prevádzkovateľov základných služieb,
3. zoznam digitálnych služieb,
4. register poskytovateľov digitálnych služieb,
5. zoznam akreditovaných jednotiek CSIRT,
m) systematicky získava, sústreďuje, analyzuje a vyhodnocuje informácie o stave kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike,
n) akredituje jednotky CSIRT okrem Národnej jednotky CSIRT a vládnej jednotky CSIRT a zaraďuje ich do zoznamu akreditovaných jednotiek CSIRT,
o) plní úlohy príslušného orgánu pre digitálne služby,
p) zabezpečuje a zodpovedá za koordinované riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov na národnej úrovni,
q) rieši kybernetické bezpečnostné incidenty, vyhlasuje výstrahu a varovania pred závažným kybernetickým bezpečnostným incidentom, ukladá povinnosť vykonať reaktívne opatrenie a schvaľuje ochranné opatrenie,
r) zasiela včasné varovania,
s) prijíma vnútroštátne hlásenia o kybernetických bezpečnostných incidentoch,
t) prijíma hlásenia o kybernetických bezpečnostných incidentoch zo zahraničia a zabezpečuje spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a orgánmi iných štátov pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov s cezhraničným charakterom,
u) vykonáva kontrolu, vydáva rozhodnutia o uložení opatrení na nápravu a ukladá pokutu za priestupok alebo iný správny delikt,
v) vykonáva audit alebo požiada orgán posudzovania zhody o vykonanie auditu u prevádzkovateľa základnej služby,
w) vydáva znalostné štandardy a v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vykonáva a zabezpečuje budovanie bezpečnostného povedomia,
x) koordinuje výskum a vývoj
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 5, Článok I
Predmet regulácie Úrad (Paragraf 5, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Iný orgán štátnej správy
Jednotka CSIRT
Národná jednotka CSIRT
Orgán Európskej únie
Orgán Organizácie Severoatlantickej zmluvy
Poskytovateľ digitálnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Ústredný organ
Vládna jednotka CSIRT
Súvisiace subjekty Kontaktné miesto členského štátu Európskej únie
Kontaktné miesto Organizácie Severoatlantickej zmluvy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Orgán posudzovania zhody
Príslušný orgán pre digitálne služby
Slovenská republika
Zahraničnopolitický partner
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa4a7fb4246a0001d617b4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-5.odsek-1


Počet zobrazení: 454