Základné informácie o regulácii

Regulácia
Základné úlohy ústredného orgánu v oblasti zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti
Citácia
Ústredný orgán v rozsahu svojej pôsobnosti pre sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 1, zodpovedá za zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti tým, že
a) plní úlohy jednotky CSIRT spôsobom podľa odseku 2,
b) poskytuje úradu požadovanú súčinnosť a informácie získané z vlastnej činnosti dôležité na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti; informácie sa poskytujú len za podmienky, že ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy podľa osobitného predpisu alebo k odhaleniu jej zdrojov, prostriedkov, totožnosti osôb konajúcich v jej prospech alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce,
c) spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi a prevádzkovateľmi základných služieb vo svojej pôsobnosti pri plnení úloh podľa tohto zákona,
d) buduje bezpečnostné povedomie, koordinovanú spoluprácu na všetkých stupňoch riadenia kybernetickej bezpečnosti a aplikuje bezpečnostné opatrenia a politiku správania sa v kybernetickom priestore,
e) v spolupráci s úradom určuje špecifické sektorové identifikačné kritériá podľa § 18 ods. 3,
f) identifikuje základnú službu a prevádzkovateľa základnej služby a ich aktuálny zoznam predkladá úradu na účely zaradenia do zoznamu základných služieb a registra prevádzkovateľov základných služieb,
g) spolupracuje so zahraničnou inštitúciou obdobného zamerania.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 9, Článok I
Predmet regulácie Ústredný orgán (Paragraf 9, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ústredný organ
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Prevádzkovateľ základnej služby
Ústredný organ
Súvisiace subjekty Jednotka CSIRT
Zahraničná inštitúcia obdobného zamerania ako ústredný orgán plniaci úlohy jednotky CSIRT
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8fc6a6d36df0001147d0a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-9.odsek-1


Počet zobrazení: 462