Základné informácie o regulácii

Regulácia
Základné zásady ukladania pokút
Citácia
Pri ukladaní pokuty za správny delikt úrad prihliadne na závažnosť správneho deliktu, najmä na spôsob jeho spáchania, trvanie, následky a na okolnosti, za ktorých bol spáchaný.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Správne delikty (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Národný bezpečnostný úrad
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd1782a826ee5531a75853d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-31.odsek-6


Počet zobrazení: 390