Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zaradenie do zoznamu služieb
Citácia
Úrad do 9. novembra 2018 zaradí službu do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb, ak ešte nie sú zaradení; na digitálnu službu a jej poskytovateľa sa to vzťahuje rovnako.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 34, Článok I
Predmet regulácie Prechodné a záverečné ustanovenia (Paragraf 34, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Poskytovateľ digitálnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae239
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-34.odsek-5


Počet zobrazení: 447