Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zaradenie základnej služby do zoznamu základných služieb podľa § 3 písm. k) druhého bodu tohto zákona
Citácia
Úrad v spolupráci s príslušným ústredným orgánom zaradí základnú službu podľa § 3 písm. k) druhého bodu do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 17, Článok I
Predmet regulácie Základná služba, prevádzkovateľ základnej služby a zaradenie do zoznamu základných služieb (Paragraf 17, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Prevádzkovateľ základnej služby
Súvisiace subjekty Ústredný organ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa90e907cfdc0000157bac7
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-17.odsek-3


Počet zobrazení: 447