Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zaradenie základnej služby podľa § 3 písm. k) tretieho bodu tohto zákona do zoznamu základných služieb
Citácia
Úrad zaradí základnú službu podľa § 3 písm. k) tretieho bodu do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb zo zákona.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 17, Článok I
Predmet regulácie Základná služba, prevádzkovateľ základnej služby a zaradenie do zoznamu základných služieb (Paragraf 17, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa90e907cfdc0000157bac7
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-17.odsek-4


Počet zobrazení: 422