Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zaraďovanie základnej a digitálnej služby do zoznamu základných služieb
Citácia
Ak služba spĺňa podmienky základnej služby a zároveň aj digitálnej služby, považuje sa za základnú službu a zaraďuje sa len do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľ do registra prevádzkovateľov základných služieb.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 33, Článok I
Predmet regulácie Spoločné ustanovenia (Paragraf 33, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Prevádzkovateľ základnej služby
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae227
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-33.odsek-3


Počet zobrazení: 435