Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zástupca poskytovateľa digitálnej služby sídliaci mimo územia Európskej únie
Citácia
Ak poskytovateľ digitálnej služby, ktorý poskytuje digitálnu službu v Slovenskej republike, nemá sídlo v Európskej únii a neustanovil si svojho zástupcu v inom členskom štáte Európskej únie, je povinný si ustanoviť svojho zástupcu v Slovenskej republike.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 23, Článok I
Predmet regulácie Zástupca poskytovateľa digitálnej služby (Paragraf 23, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ digitálnej služby
Súvisiace subjekty Európska únia
Slovenská republika
Zástupca poskytovateľa digitálnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa6c23e4a4940001101557
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-23.odsek-2


Počet zobrazení: 321