Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zástupca poskytovateľa digitálnej služby sídliaci na území Slovenskej republiky
Citácia
Zástupcom poskytovateľa digitálnej služby je právnická osoba, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má miesto podnikania v Slovenskej republike, ak odsek 2 neustanovuje inak, a ktorá je poskytovateľom digitálnej služby písomne poverená konať v jeho mene a na jeho zodpovednosť vo vzťahu k povinnostiam podľa tohto zákona.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 23, Článok I
Predmet regulácie Zástupca poskytovateľa digitálnej služby (Paragraf 23, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Poskytovateľ digitálnej služby
Všetky dotknuté subjekty
Zástupca poskytovateľa digitálnej služby
Súvisiace subjekty Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má miesto podnikania v Slovenskej republike
Právnická osoba, ktorá má sídlo v Slovenskej republike
Slovenská republika
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa6c0fe4a4940001101556
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-23.odsek-1


Počet zobrazení: 436