Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zodpovednosť Národného bezpečnostného úradu za škodu, ktorá vznikla oznámením podľa § 12 odseku 4 tohto zákona
Citácia
Za škodu spôsobenú prevádzkovateľom základnej služby, poskytovateľom digitálnej služby, ich zamestnancom alebo osobe oznamujúcej kybernetický bezpečnostný incident, ktorá vznikla oznámením podľa odseku 4, zodpovedá úrad.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 12, Článok I
Predmet regulácie Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov (Paragraf 12, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Osoba oznamujúca kybernetický bezpečnostný incident
Poskytovateľ digitálnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Zamestnanec poskytovateľa digitálnej služby
Zamestnanec prevádzkovateľa základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8fe686d36df0001147d33
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-5


Počet zobrazení: 451