Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zodpovednostné vzťahy
Citácia
Plnenie úloh úradu podľa odsekov 1 a 2 nezbavuje prevádzkovateľa základnej služby ani ústredný orgán zodpovednosti za plnenie povinností podľa tohto zákona a ani za plnenie povinností vo vzťahu k sieťam a informačným systémom podľa osobitných predpisov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Národná jednotka CSIRT (Paragraf 6, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ základnej služby
Ústredný organ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e6a947c82300015ad1d9
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-6.odsek-4


Počet zobrazení: 472