Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zriadenie a prevádzka akreditovanej jednotky CSIRT
Citácia
Ústredný orgán na účely plnenia úloh podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu svojej pôsobnosti pre sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 1 zriaďuje a prevádzkuje akreditovanú jednotku CSIRT alebo na tento účel využíva akreditovanú jednotku CSIRT, ktorú zriaďuje a prevádzkuje iný ústredný orgán, ak sa tak dohodnú. Využívanie akreditovanej jednotky CSIRT, ktorú zriaďuje a prevádzkuje iný ústredný orgán, sa vykonáva na základe zmluvy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 9, Článok I
Predmet regulácie Ústredný orgán (Paragraf 9, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ústredný organ
Súvisiace subjekty Akreditovaná jednotka CSIRT
Ústredný organ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8fca1679c3e0001d5f9c4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-9.odsek-2


Počet zobrazení: 355