Základné informácie o regulácii

Regulácia
Aktualizácia koncepcie rozvoja
Citácia
V rámci určovania stratégie rozvoja a riadenia, správca zabezpečí aktualizáciu koncepcie rozvoja, ak dôjde k zmenám podmienok, v ktorých informačné technológie verejnej správy existujú, a to najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, kedy k zmene dôjde. Správca je povinný spolupracovať s ostatnými orgánmi riadenia pri tvorbe koncepcie rozvoja a v súčinnosti s nimi zabezpečovať uskutočňovanie koncepcie rozvoja vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 14, Článok I.
Predmet regulácie Plánovanie a organizácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 14, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Nepriame právo Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3443e7e34b41c8ce08800
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-14.odsek-3


Počet zobrazení: 460