Základné informácie o regulácii

Regulácia
Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy
Citácia
Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy je dokument obsahujúci komplexné posúdenie bezpečnostných potrieb, určenie bezpečnostných požiadaviek a návrh spôsobu ich efektívneho naplnenia. Bezpečnostný projekt môže byť vypracovaný aj pre viacero informačných systémov verejnej správy, ktoré sú v správe jedného správcu. Vypracovanie bezpečnostného projektu informačného systému verejnej správy zabezpečí správca, vychádzajúc:
a) z bezpečnostnej politiky,
b) zo všeobecne akceptovaných štandardov riadenia informačných technológií, ktoré vychádzajú z uznaných technických noriem,
c) z metodických usmernení orgánu vedenia.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 23, Článok I.
Predmet regulácie Osobitné opatrenia na úseku bezpečnosti informačných technológií verejnej správy (Paragraf 23, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Orgán vedenia
Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca354f7a91d67282f24065e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-23.odsek-1


Počet zobrazení: 371