Základné informácie o regulácii

Regulácia
Centrálna informačná infraštruktúra
Citácia
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie:
centrálnou informačnou infraštruktúrou nadrezortné informačné systémy v správe ústredného orgánu štátnej správy a zároveň využívajúce spoločné moduly a ústredný portál verejnej správy (ďalej len „ústredný portál“)
Legislatívna lokalizácia písm. h), Paragraf 3, Článok I.
Predmet regulácie Vymedzenie doplnkových pojmov k základným pojmom (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Ústredný orgán štátnej správy
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca21b580fe5d46e7f11675e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-3


Počet zobrazení: 408