Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosť orgánu vedenia pri určení viacerých gestorov základného číselníka
Citácia
Ak úsek verejnej správy alebo agenda verejnej správy, ktorých sa základný číselník týka, patria podľa osobitných predpisov do pôsobnosti viacerých orgánov riadenia, orgán vedenia môže určiť viacero gestorov základného číselníka, pričom zároveň:
a) určí, ktorý z gestorov základného číselníka je hlavným gestorom základného číselníka a ktorí gestori základného číselníka sú vedľajšími gestormi základného číselníka, a uvedie to v zozname základných číselníkov,
b) povinnosť podľa odseku 5 písm. a) a povinnosť riadne spravovať základný číselník plní hlavný gestor základného číselníka,
c) povinnosti poskytovať do základného číselníka údaje a udržiavať ho aktuálny plnia hlavný gestor základného číselníka a vedľajší gestori základného číselníka v rozsahu údajov, v akom podľa osobitných predpisov patria do ich pôsobnosti úseky verejnej správy alebo agendy verejnej správy, ktorých sa základný číselník týka.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 25, Článok I.
Predmet regulácie Základné číselníky (Paragraf 25, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Dovolenie
Pravidlo
Dotknuté subjekty
Právo Orgán vedenia
Povinnosť Hlavný gestor základného číselníka
Orgán vedenia
Vedľajší gestor základného číselníka
Súvisiace subjekty Gestor základného číselníka
Hlavný gestor základného číselníka
Orgán riadenia
Vedľajší gestor základného číselníka
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35797a91d67b0f124066b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-25.odsek-6


Počet zobrazení: 468