Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s informačnými technológiami verejnej správy
Citácia
Orgán vedenia vo vzťahu k informačným technológiám verejnej správy:
a) môže na žiadosť orgánu riadenia vykonávať činnosti na účely riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu podľa odseku 3 písm. a), jeho predchádzania alebo odstraňovania zistení bezpečnostného auditu alebo hodnotenia zraniteľnosti,
b) zbiera, spracúva a vyhodnocuje systémové informácie na účely predchádzania kybernetickým bezpečnostným incidentom, ich riešenia a obnovenia kybernetickej bezpečnosti,
c) vykonáva pravidelné, neinvazívne hodnotenie zraniteľnosti služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme, verejnej služby a ďalších služieb informačných technológií, poskytovaných prostredníctvom siete internet alebo prostredníctvom Govnetu,
d) môže na žiadosť orgánu riadenia podľa odseku 3 za tento orgán riadenia vykonať bezpečnostný audit alebo pre neho vykonať hodnotenie zraniteľnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 23, Článok I.
Predmet regulácie Osobitné opatrenia na úseku bezpečnosti informačných technológií verejnej správy (Paragraf 23, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Dovolenie
Pravidlo
Dotknuté subjekty
Právo Orgán vedenia
Povinnosť Orgán vedenia
Súvisiace subjekty Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3559ca91d67923d240663
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-23.odsek-5


Počet zobrazení: 401