Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosť správcu pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy
Citácia
Správca pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy:
a) určí bezpečnostné požiadavky na informačný systém verejnej správy vrátane podmienok jeho vývoja, testovania a dodania, v podmienkach vytvorenia alebo dodania informačného systému verejnej správy,
b) poskytne dodávateľovi informačného systému verejnej správy pseudonymizované kópie údajov alebo fiktívne údaje na testovanie informačného systému verejnej správy a jeho vývoj, ak poskytnutie údajov neznamená pre správcu neprimeranú záťaž s ohľadom na prínos poskytnutia pre testovanie a vývoj,
c) zabezpečí pre tento systém vypracovanie bezpečnostného projektu podľa § 23 ods. 1 a 2.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 20, Článok I.
Predmet regulácie Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti plánovania a organizácie (Paragraf 20, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Nepriame právo Dodávateľ informačného systému verejnej správy
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35351a91d6725ff240659
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-20.odsek-1


Počet zobrazení: 387