Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy
Citácia
V rámci zabezpečenia riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy správca určuje:
a) úroveň kontinuity pre služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme, verejné služby, ďalšie služby informačných technológií a pre prevádzku aktív v informačných technológiách verejnej správy podľa kritérií ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo investícií,
b) postup obnovy prevádzky informačných technológií verejnej správy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 16, Článok I.
Predmet regulácie Prevádzka, servis a podpora informačných technológií verejnej správy (Paragraf 16, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Súvisiace subjekty Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca34ba447813769c8a73438
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-16.odsek-4


Počet zobrazení: 470