Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni
Citácia
V rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni správca riadi zmeny v projektoch tak, aby boli podmienené prínosmi a bola dosiahnutá najvyššia hodnota za peniaze vynaložené na realizáciu zmeny. Ak ide o veľkú zmenovú požiadavku, správca je povinný predložiť ju na posúdenie a schválenie orgánu vedenia a začať s jej realizáciou až po jej schválení.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 15, Článok I.
Predmet regulácie Obstarávanie a implementácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Nepriame právo Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca348c2d4a45787cca14783
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-15.odsek-7


Počet zobrazení: 408