Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania informačných technológií verejnej správy
Citácia
V rámci zabezpečenia pravidelného monitorovania informačných technológií verejnej správy správca:
a) prijme vnútorný predpis upravujúci spôsob monitorovania,
b) nastaví kľúčové indikátory hodnotenia a ich prahové hodnoty,
c) zabezpečuje zber monitorovaných údajov a ich oznamovanie orgánu vedenia v oblastiach a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo investícií.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 17, Článok I.
Predmet regulácie Monitoring a hodnotenie informačných technológií verejnej správy (Paragraf 17, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Nepriame právo Orgán vedenia
Súvisiace subjekty Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca34fc0ba17ed8a3f19e9e2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-17.odsek-2


Počet zobrazení: 480