Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy
Citácia
V rámci zabezpečenia riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy správca:
a) identifikuje a udržiava zoznam svojich aktív,
b) vyhodnocuje možnosti využitia existujúcich informačných technológií alebo informačných technológií určených na spoločné využitie viacerými orgánmi riadenia, a možnosti zdieľania svojich aktív s iným orgánom riadenia,
c) identifikuje časti aktív, ktorých nedostupnosť alebo znížená kvalita má zásadný vplyv na poskytovanie služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme alebo verejných služieb,
d) plánuje životný cyklus aktív v súlade so strategickými plánmi rozvoja informačných technológií verejnej správy a s aktuálnymi potrebami ich prevádzky.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 15, Článok I.
Predmet regulácie Obstarávanie a implementácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Súvisiace subjekty Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca348ed72408f54d9bbd644
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-15.odsek-8


Počet zobrazení: 450